01 apr 2019

Uitnodiging ALV

Algemene Ledenvergadering Wijkraad Centrum

29 april 2019 in het Eet-werkcafé, gemeentehuis, Stationsplein 50

Namens het bestuur is dit jouw uitnodiging om naar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te komen.

Bewoners van Apeldoorn Centrum, die lid zijn of dit (gratis) willen worden, zijn welkom in het Eet-werkcafé van het (tijdelijke) gemeente- huis aan het Stationsplein 50 in Apeldoorn.

Kom jij ook?

19.00 uur

Inloop

19.30 uur

Aanvang vergadering

  • Opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Notulen 2018
  • Jaarverslag 2018
  • Financieel jaarverslag 2018
  • Bevindingen en verslag van de kascontrolecommissie
  • Rondvraag

Pauze

Naar aanleiding van het raads- besluit ‘Samen voor Apeldoorn’ willen wij na de pauze met onze leden in gesprek over de rol die zij voor de wijkraad zien. Dit zal als input worden gebruikt bij de overleggen die wij met de gemeente voeren over rol en (juridische) positie van de wijkraad.

Afronding en sluiting

21.30 uur